close
email
password


Official e-mail
39123345@e-citizen.am
(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)


Twinning-Phase II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

NSS RA


Agriculture Census 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Home / Classifications and Methodology / Classifications / Classification of economic activities

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՆՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տնտեսական
գործունեության ոլորտը

Տնտեսական
գործունեության տեսակը

Տնտ. գործ. տեսակի
ծածկագիրըI II III