ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ կառավարության որոշումներ
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1269-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2013 թ. հունվարի 24-ի N 43-Ն)
«Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամ հիմնադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2012 թ. դեկտեմբերի 6-ի N 1638-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1269-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2012 թ. հուլիսի 4-ի N 863-Ն)
«Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամ հիմնադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2012 թ. մայիսի 24-ի N 675 - Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր եւ միջին քիմիայի զարգացման 2012-2013 թվականների միջոցառումների ծրագրին եւ դրա իրականացման ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2012 թ. մայիսի 24-ի նիստի N 20 արձանագրային որոշում
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2012 թվականի փետրվարի 2-ի N 133-Ն)
«Հայագիտության զարգացման հայեցակարգին, հայագիտության ոլորտի զարգացման 2012-2025 թվականների ռազմավարությանը եւ դրա իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունվարի 12-ի նիստի N 1 արձանագրային որոշում
«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունը «Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երեւանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի վերակազմավորելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2011 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 1301-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի զարգացման 2011-2015 թվականների ռազմավարական ծրագրին եւ միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունիսի 17-ի նիստի N 23 արձանագրային որոշում
«Հասարակական գիտությունների զարգացմանը նպաստող ծրագրին եւ ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2011 թ. մարտի 18-ի նիստի N 10 արձանագրային որոշում
«Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 27-ի N 20 արձանագրային որոշում
«Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության եւ տեխնիկայի զարգացման 2010-2014 թվականների գերակայությունները սահմանելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1302-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2010 թ. մայիսի 27-ի N 640 – Ն)
«Սինխրոտրոնային ճառագայթման արագացուցիչ հենքի վրա «Քենդլ» միջազգային կենտրոնի նախագծի իրականացման միջոցառումների եւ պատասխանատու նշանակելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2010 թ. մայիսի 6-ի N 524 – Ա)
««Բարձր էներգիաների ստերեոսկոպիկ համակարգ» (H.E.S.S.) միջազգային համագործակցությանը «Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան Երեւանի ֆիզիկայի ինստիտուտ» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության անդամակցությունը շարունակելու համար վճար կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2009 թ. հոկտեմբերի 8-ի N 1150-Ն)
«Հայաստանի ազգային հերոս, ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային գիտական մրցանակ հայցողների ներկայացրած աշխատանքների փորձաքննության անցկացման եւ մրցանակի թեկնածուի ընտրության հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի գործունեության կարգը հաստատելու եւ գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2009 թ. հուլիսի 23-ի N 861-Ն)