ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Բյուջեից ֆինանսավորում » ՀՀ 2024-2026 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման շրջանակներում պետական մարմինների բյուջետային հայտերի կազմման և ներկայացման մեթոդական ցուցումներ և հավելվածներ » Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ծրագրի ֆինանսավորման հայտ
Հայտի ձևը
Հայտի հավելված (տեղեկություններ ծրագրում ընդգրկված աշխատակիցների մասին)