ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական քաղաքականություն
Հայագիտության զարգացման հայեցակարգ, Հայաստանի Հանրապետության հայագիտության ոլորտի զարգացման 2012-2025 թվականների ռազմավարություն և միջոցառումների ժամանակացույց (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունվարի 12-ի N 1 արձանագրային որոշմամբ)
ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման 2011-2015 թվականների ռազմավարական ծրագիր և միջոցառումների ժամանակացույց (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2011 թ. hունիսի 17-ի նիստի N 23 արձանագրային որոշմամբ)
Հասարակական գիտությունների զարգացմանը նպաստող ծրագիր և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույց (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2011 թ. մարտի 18-ի նիստի N 10 արձանագրային որոշմամբ)
«Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 27-ի N 20 արձանագրային որոշում
Հայ գիտնականների ներուժի համախմբման ծրագրի միջոցառումների ժամանակացույց (հաստատված ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 30-ի N 459-Ն որոշմամբ)
ՀՀ կառավարության ծրագրի կատարումն ապահովող 2008-2012 թվականների միջոցառումների ցանկ (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24 N 878-Ն որոշմամբ)